Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
  offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door de
  eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Multiservice Niels Hoekstra met
  haar Afnemer.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door Multiservice Niels Hoekstra uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Multiservice Niels Hoekstra en de Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en/of offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes gedaan door Multiservice Niels Hoekstra zijn
  vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien
  een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat
  het aanbod na deze termijn in ieder geval komt te vervallen.
 2. De door Multiservice Niels Hoekstra verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend.
 3. Multiservice Niels Hoekstra behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren.
 4. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Multiservice Niels Hoekstra opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Multiservice Niels Hoekstra haar aanbieding baseert.

 

Artikel 3: Toekenning Subsidie

 1. Toekenning van een eventuele Subsidie is afhankelijk van factoren die buiten
  de macht van Multiservice Niels Hoekstra liggen. Multiservice Niels Hoekstra
  is niet aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot het
  verkrijgen van Subsidie.
 2. Multiservice Niels Hoekstra kan geen termijn geven waarbinnen uitsluitsel over de Subsidie is te verwachten. Eventueel door Multiservice Niels Hoekstra genoemde termijnen dienen slechts als indicatief te worden beschouwd.
 3. Indien de Subsidie wordt toegekend, dient de Afnemer zelf in contact te treden met de toekennende instantie in verband met de uitbetaling van de Subsidie en andere praktische zaken.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen tot
  stand door ontvangst door Multiservice Niels Hoekstra van de schriftelijke
  aanvaarding c.q. ondertekening door de Afnemer van een aanbieding of
  offerte van Multiservice Niels Hoekstra, dan wel door schriftelijke bevestiging
  van de overeenkomst door Multiservice Niels Hoekstra. Indien de
  overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere Afnemers zijn deze
  ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.
 2. De omstandigheid dat Multiservice Niels Hoekstra de Afnemer levert en/of aan de Afnemer heeft geleverd, geeft de Afnemer geen recht op toekomstige leveranties door Multiservice Niels Hoekstra. Een duurzame relatie komt daardoor, behoudens een uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, niet tot stand. Multiservice Niels Hoekstra is niet gehouden om voor de weigering om de Afnemer in de toekomst te leveren enigerlei reden op te geven.
 3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de Afnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Multiservice Niels Hoekstra tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de Algemene voorwaarden Multiservice Niels Hoekstra opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden of werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of verricht.
 4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Multiservice Niels Hoekstra binden niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. De door Multiservice Niels Hoekstra opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld
  in euro’s.
 2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s et cetera) een verhoging ondergaan, is Multiservice Niels Hoekstra gerechtigd deze verhoging aan Afnemer in rekening te brengen.
 3. De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de prijs geven de Afnemer niet het recht de overeenkomst op enigerlei wijze te annuleren of te ontbinden zonder afbreuk doende aan het recht tot opzegging conform artikel [18].
 4. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Multiservice Niels Hoekstra begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 tot en met 3 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
 5. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven, modellen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Multiservice Niels Hoekstra en Afnemer gesloten overeenkomst.

 

Artikel 6: Betaling, rente en kosten

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige
  korting, opschorting of verrekening te geschieden, door middel van storting
  door overmaking op een door Multiservice Niels Hoekstra aangewezen
  bankrekening. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk
  schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De Afnemer betaalt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 14 dagen na oplevering het totale orderbedrag na confirmatie door Multiservice Niels Hoekstra
 3. Facturen dienen binnen de in de opdracht gestelde termijn te zijn voldaan.
 4. Indien geen volledige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is de Afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de betreffende factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 5. Alle door Multiservice Niels Hoekstra te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van € 100 euro (zegge honderd euro).


Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Multiservice Niels
  Hoekstra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer
  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering
  van de overeenkomst, juist en tijdig aan Multiservice Niels Hoekstra zijn
  verstrekt. Dit geldt zowel ten aanzien van de aanvraag van eventuele Subsidie
  als ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen Multiservice Niels
  Hoekstra en haar Afnemer.
 2. Multiservice Niels Hoekstra is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden bij uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

Artikel 8: Aflevering

 1. De opgegeven aflevertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn
  vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij
  uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen.
 2. Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van Afnemer.
 3. Indien de producten na het verstrijken van de afleveringstermijn door Afnemer niet zijn afgenomen of de Afnemer weigert deze af te nemen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. Multiservice Niels Hoekstra zal een factuur ter zake van de aflevering aan de Afnemer sturen. De Afnemer is gehouden deze te voldoen.
 4. Multiservice Niels Hoekstra zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen termijn en Multiservice Niels Hoekstra alsnog een redelijke termijn voor nakoming is gesteld.
 5. De aflevertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Multiservice Niels Hoekstra ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Installatie

 1. De Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor de draagconstructie van de
  locatie waar de Installatie plaatsvindt en is zich ervan bewust dat door de
  Installatie de bestaande bebouw-belasting (bijvoorbeeld wind en/of sneeuw)
  wordt veranderd. Ter voorkoming van enige schade is het voor de Afnemer
  noodzakelijk een berekening te laten uitvoeren door een bouwkundig
  ingenieur. Hierbij zijn de actuele reglementen voor de bouw van toepassing, in
  het bijzonder de DIN 1055.
 2. De Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van zijn verzekeringspolis naar aanleiding van een aanpassing aan de draagconstructie van de locatie waar de Installatie plaatsvindt.
 3. De Afnemer garandeert dat de locatie waar de Installatie plaatsvindt asbestvrij is.
 4. De Afnemer garandeert dat de locatie waar de Installatie plaatsvindt vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren.
 5. De door Multiservice Niels Hoekstra ingeschakelde derden c.q. hulppersonen ten behoeve van de Installatie door Multiservice Niels Hoekstra geleverde producten, baseren zich voor de Installatie op de door Multiservice Niels Hoekstra verrichte visuele inspectie van de locatie waar de producten dienen te worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie was, zullen Multiservice Niels Hoekstra en haar Afnemer conform artikel [10] van deze Algemene Voorwaarden in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.
 6. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden c.q. garanties niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Afnemer.
 7. Voor wat betreft het tijdstip van Installatie is artikel [8] van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 10: Wijzigingen

 1. Multiservice Niels Hoekstra is gerechtigd zaken te leveren die afwijken van
  hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft in de te leveren
  zaken ten behoeve van de Installatie en wanneer deze wijzigingen vereist zijn
  om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften dan wel een
  verbetering van de te leveren zaken inhoudt.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken te wijzigen dan wel uit te breiden, zal Multiservice Niels Hoekstra met haar Afnemer in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


Artikel 11: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die
  Multiservice Niels Hoekstra redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of
  vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt
  verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel,
  in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig
  leveren door toeleveranciers van Multiservice Niels Hoekstra en beschadiging
  van de voor de opdracht benodigde productiemiddelen.
 2. Indien zich een overmacht situatie aan de zijde van Multiservice Niels Hoekstra voordoet, is Multiservice Niels Hoekstra gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming als gevolg van overmacht langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden. Indien de nakoming door Multiservice Niels Hoekstra als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding wegens een tekortkoming die te wijten is aan overmacht zijdens Multiservice Niels Hoekstra, bestaat geen recht op schadevergoeding.
 4. Multiservice Niels Hoekstra is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

Artikel 12: Reclames

 1. Zodra de producten door Afnemer zijn ontvangen c.q. bij Afnemer zijn
  geïnstalleerd, dient Afnemer direct vast te stellen of de uiterlijke
  eigenschappen van de producten in orde zijn en of zij qua aantal en soort in
  overeenstemming zijn met de verstrekte order/opdracht. Indien de uiterlijke
  kenmerken van de door Multiservice Niels Hoekstra geleverde producten niet
  in orde zijn of de producten qua aantal en/of soort niet in overeenstemming
  zijn met de verstrekte order/opdracht, is Afnemer gehouden terstond na de
  aflevering de gebreken schriftelijk mede te delen aan Multiservice Niels
  Hoekstra.
 2. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden binnen 7 werkdagen nadat Afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de afleveringsdatum c.q. datum van Installatie.
 3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen.
 4. Reclames dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Multiservice Niels Hoekstra in staat is passend te reageren.
 5. Bij gebreke van tijdige reclames, wordt Afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
 6. Het indienen van een reclame ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Multiservice Niels Hoekstra.
 7. Indien de reclames door Multiservice Niels Hoekstra gegrond worden bevonden, zal Multiservice Niels Hoekstra (naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten.
 8. Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door Afnemer of derden.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Multiservice Niels Hoekstra wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Afnemer deugdelijk en tijdig reclameert bij Multiservice Niels Hoekstra, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt geboden en Multiservice Niels Hoekstra ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
 2. De aansprakelijkheid van Multiservice Niels Hoekstra wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). Multiservice Niels Hoekstra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade) en Multiservice Niels Hoekstra is niet aansprakelijk voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).
 3. Uitdrukkelijk is de aansprakelijkheid van Multiservice Niels Hoekstra uitgesloten ten aanzien van schade welke is ontstaan uit gegeven adviezen. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Multiservice Niels Hoekstra bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Multiservice Niels Hoekstra steeds de bedoeling van de Afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt.
 4. Multiservice Niels Hoekstra is niet aansprakelijk indien de Afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de voorschriften van de geleverde c.q. geïnstalleerde producten.
 5. In het geval een beroep op lid 2 van dit artikel onverhoopt niet kan slagen, zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat op grond van haar verzekeringspolis zal worden uitgekeerd.

 

Artikel 14: Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel [8 lid 2] draagt de Afnemer direct na
  aflevering het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het
  product mocht ontstaan, behoudens voor zover de schade aan grove schuld
  van Multiservice Niels Hoekstra is te wijten.
 2. Onverminderd het in het vorige lid van dit artikel en in artikel [8 lid 2]bepaalde, gaat de eigendom van de producten eerst op de Afnemer over wanneer al het door de Afnemer aan Multiservice Niels Hoekstra uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Multiservice Niels Hoekstra is voldaan.
 3. Multiservice Niels Hoekstra zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot haar producten. De Afnemer zal aan Multiservice Niels Hoekstra alle medewerking verlenen ten einde Multiservice Niels Hoekstra in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

Artikel 15: Zorgplicht

 1. Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en
  geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten
  dan wel de reputatie van Multiservice Niels Hoekstra en haar producten zouden
  kunnen worden aangetast.

 

Artikel 16: Intellectuele-eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele-eigendomsrechten van Multiservice Niels Hoekstra op alle door haar
  geleverde zaken of diensten berusten uitsluitend bij Multiservice Niels Hoekstra. De
  Afnemer verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te
  schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat
  Multiservice Niels Hoekstra ter zake rechthebbende is.


Artikel 17: Ontbinding en opschorting

 1. In gevallen dat Afnemer (a) in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot
  surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
  van toepassing wordt verklaard, (b) komt te overlijden of onder curatele wordt
  gesteld, (c) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke
  gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te
  richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de
  doelstellingen van zijn bedrijf of (d) in verzuim is met verplichtingen welke
  voortvloeien uit een met Multiservice Niels Hoekstra afgesloten overeenkomst, zijn
  alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Multiservice Niels Hoekstra de
  bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te
  schorten totdat Afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft
  gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij Afnemer aansprakelijk is voor alle
  door Multiservice Niels Hoekstra geleden en te lijden schade.


Artikel 18: Opzegging

 1. Ingeval een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen,
  ondanks het bepaalde in artikel [4 lid 3] van deze Algemene Voorwaarden, is
  Multiservice Niels Hoekstra steeds gerechtigd, om welke reden dan ook, met
  inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen. In geen geval is Multiservice
  Niels Hoekstra tot enige schadevergoeding gehouden.


Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op met Multiservice Niels Hoekstra afgesloten overeenkomsten is uitsluitend
  Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Leeuwarden, Nederland.
 3. In lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Multiservice Niels Hoekstra het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde rechter.